Regulamin Ritmo Sport

Pobierz PDF

Regulamin Sklepu internetowego Ritmo Sport

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 7 stycznia 2019 roku.

§ 1

Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://ritmosport.pl (zwany dalej: „Sklepem internetowym Ritmo Sport”, „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest platformą sprzedażową prowadzoną przez Grupa AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w z siedzibą w Częstochowie, ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 38 A/26 (kod pocztowy: 42 - 200 Częstochowa), o numerze NIP 6312466125, REGON 240135671, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy pod numerem KRS 0000238276, o kapitale zakładowym w wysokości 170.000,00 zł, zwaną dalej „Sprzedającym”.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://ritmosport.pl, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady składania zamówień na produkty (towary) dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów (towarów) osobie dokonującej zakupów w Sklepie internetowym, zwanej dalej „Kupującym”, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów (towarów), uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Kupujący oraz Sprzedawca, łącznie zwani są dalej „stronami” lub indywidualnie „stroną”.

Kupujący oświadcza, że jest pełnoletni oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy z Sprzedającym, co pozwala mu na dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym.

3. Dane teleadresowe Sprzedającego, umożliwiające Kupującemu kontakt z nim:

 1. adres pocztowy: ul. al. NMP 38a/26, 42 – 200 Częstochowa
 2. numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48 (32) 230 73 09, +48 668 893 511; fax: +48 32 337 34 72, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy, w godzinach 8.00-17.00
 3. adres poczty elektronicznej: biuro@ritmosport.pl

4. Kupujący, jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny ze Sprzedającym, ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez niego operatora.

5. Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z funkcjonalności Sklepu internetowego (w tym Kupujący).

Przedsiębiorca – podmiot prawa (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym Grupa AMP Media Sp. z o.o.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej (w tym zawarcia umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie internetowym (Przedsiębiorca lub Konsument).

Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika). W panelu tym gromadzone są dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Użytkownika. Założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do składania zamówień, przeglądania asortymentu Sklepu, czy też korzystania ze Sklepu internetowego.

Newsletter – udostępniana przez Sprzedającego usługa polegająca na przesyłaniu informacji marketingowych i handlowych, w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług, w formie wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika. Usługa subskrypcji Newslettera udostępniana jest jedynie tym Użytkownikom, którzy wyrażą odpowiednią zgodę, bądź zgody.

Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym, w szczególności odzież i akcesoria sportowe, obuwie sportowe.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

6. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie Konta Użytkownika w Sklepie internetowym Ritmo Sport lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia (bez konieczności zakładania Konta Użytkownika).

7. Do korzystania z usług/funkcji oferowanych przez Sklep oraz skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Ritmo Sport niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.  Do składania zamówień oraz korzystania z innych usług/funkcji oferowanych przez Sklep, które wymagają podania adresu e-mail, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego oraz  składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. System operacyjny: Windows (7 lub nowszy) lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS (10.8 lub nowszy) lub Android 4.4 (lub nowszy) lub iOS 8.0 (lub nowszy)

b. Procesor: 1 GHz

c. RAM: 1 GB pamięci RAM

d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

f. Sterowanie: klawiatura, mysz

g. Opcjonalnie: słuchawki

h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

i. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Microsoft Edge (najnowsza stabilna wersja) lub Google Chrome (najnowsza stabilna wersja) lub Mozilla Firefox (najnowsza stabilna wersja) lub Opera (najnowsza stabilna wersja) lub Apple Safari (najnowsza stabilna wersja).

8. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego Ritmo Sport towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Sklepu internetowego wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w Euro, a po jego ustaniu – w Euro. W przypadku powstania wątpliwości, czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich, czy Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia, że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.

9. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu internetowego Ritmo Sport, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie ofertę zakupu wybranego przez siebie towaru. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

10. Ceny podane przy każdym towarze (produkcie) nie obejmują kosztów dostawy towaru. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu złożonego zamówienia składają się cena towaru brutto oraz koszt dostawy towaru.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmian cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, nie dotyczy to jednak zamówień już przyjętych do realizacji.

12. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

13. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu internetowego Ritmo Sport pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego.

14. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, potwierdzanie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.

15. Zamówienia poprzez Sklep internetowy Ritmo Sport można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 

16. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie internetowym, w celu prawidłowego wykonania umowy jednocześnie wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od Sprzedającego.

17. Otrzymywanie przez Kupującego od Sprzedającego innych wiadomości marketingowych i handlowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody, bądź zgód, którą może wyrazić poprzez zapis na Newsletter. Wiadomości typu Newsletter wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili, zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania w/w wiadomości.

18. Sklep internetowy Ritmo Sport ma obowiązek dostarczania rzeczy wolnych od wad.

19. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku z działalnością Sklepu internetowego Ritmo Sport mogą być nagrywane i archiwizowane. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Sprzedającego roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

20. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach Sklepu internetowego były na jak najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony Sklepu internetowego.

21. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§ 2

Konto Użytkownika

1. Sprzedający świadczy usługi pozwalające Użytkownikowi na założenie Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu dostępnego pod adresem https://ritmosport.pl. Po zarejestrowaniu Konta i każdorazowym zalogowaniu się, Sprzedający udostępnia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu.

2. Rejestracja Konta Użytkownika oraz jego prowadzenie jest nieodpłatne.

3. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna. Składanie zamówień, czy przeglądanie asortymentu Sklepu możliwe jest bez rejestrowania Konta.

4. W celu założenia Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu należy kliknąć przycisk „Utwórz konto”. W polach formularza zaznaczonych jako obowiązkowe należy wpisać wymagane dane: imię, nazwisko, e-mail, hasło. Po zaznaczeniu checkboxa o zapoznaniu się z Regulaminem, Polityką prywatności i plików cookies i wpisaniu odpowiednich liter w polu do tego przeznaczonym (Captcha), należy nacisnąć przycisk „Utwórz konto”. W celu uzyskania dostępu do Konta należy je aktywować poprzez kliknięcie linku, który Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Z tą chwilą między Sprzedającym, a Użytkownikiem, który wypełnił formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta Użytkownika.

5. W celu pełnego wykorzystania Konta, Użytkownik po zalogowaniu się może podać dodatkowe dane, tj. adres rozliczeniowy, adres dostawy, jeżeli jest inny, niż adres rozliczeniowy, numer telefonu, nazwa firmy, NIP (VAT UE). Po założeniu Konta Użytkownik ma możliwość edycji swoich danych, składania zamówień, dodawania towarów do listy życzeń, podglądu statusu swojego zamówienia.

6. Umowa o założenie Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres korespondencyjny Sprzedającego (§ 1 ust. 3 Regulaminu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@ritmosport.pl. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

8. Sprzedający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o założenie Konta Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Użytkownika obowiązków, o których mowa w § 13 ust. 3 i ust. 5 Regulaminu. Sprzedający najpierw wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy 14-dniowy termin. W przypadku niezastosowania się przez Użytkownika do wezwania pomimo upływu dodatkowego terminu, Sprzedający może wypowiedzieć mu umowę. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o założenie Konta Sprzedający może złożyć Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji Konta Użytkownika.

 

§ 3

Newsletter

1. W ramach usługi Newsletter, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Sprzedającego informacja w formie wiadomości e-mail, zwana dalej „Newsletterem”. Aby Użytkownik mógł skorzystać z usługi subskrypcji Newslettera musi w miejscu zapisu na Newsletter na stronie internetowej Sklepu wpisać swój adres e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. W celu aktywacji usługi Newsletter należy ją aktywować poprzez kliknięcie linku, który Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany w trakcie zapisu na Newsletter.

2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, bądź do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

3. Newsletter zawiera informacje marketingowe i handlowe, w tym o ofercie produktów w Sklepie Ritmo Sport, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, wyprzedażach, a także inne wiadomości dotyczące marki Ritmo Sport oraz oferowanych przez nią produktów.

4. Podanie w formularzu zapisu na Newsletter adresu e-mail Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

5. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby zrezygnować z usługi Newsletter należy kliknąć link do anulowania subskrypcji/wypisania się z Newslettera w wiadomości e-mail typu Newsletter albo złożyć Sprzedającemu oświadczenie woli o rezygnacji z usługi Newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@ritmosport.pl.

 

§ 4

Transakcja

1. Zamówienia w Sklepie internetowym Ritmo Sport można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu (zakładając dobrowolnie Konto Użytkownika lub bez jego zakładania).

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu, ewentualnie adresu dostawy, jeżeli jest inny, niż adres rozliczeniowy, adresu e-mail oraz numeru telefonu, a także, jeśli to konieczne numeru NIP (VAT UE), nazwy firmy.

3. Towary prezentowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia wobec Sprzedającego. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sklep internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania drogą telefoniczną lub elektroniczną. Potwierdzenie faktu otrzymania zamówienia nie jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji i zawarciem umowy. Po dokonanym przez Sklep internetowy potwierdzeniu faktu otrzymania zamówienia od Kupującego, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa sprzedaży towarów uważana jest za zawartą.

4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).

5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

6. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

7. Zamówienie może zostać anulowane przez strony do momentu zawarcia umowy zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

9. W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w dostępności ograniczonej, a w szczególności, jeśli ich liczba w bazie strony osiągnie „0”, Kupujący będą dokonywać zamówienia oczekującego (ang. „backorder”), o czym zostaną poinformowani po wyświetleniu koszyka na stronie Sklepu internetowego. W tym wypadku, po złożeniu zamówienia w Sklepie internetowym, Kupujący zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym lub drogą telefoniczną, bez zbędnej zwłoki.

10.  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przed zawarciem umowy zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu, powiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub też przekazane drogą telefoniczną.

11. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Kupującego adres e-mail lub drogą telefoniczną. W takiej sytuacji Kupujący może złożyć nowe zamówienie.

12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem tradycyjnym albo na konto podmiotów pośredniczących w transakcji zarówno w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub z momentem uznania konta Sprzedającego w odpowiednim serwisie dotyczącym płatności kartą - w przypadku płatności kartą.

13.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

14.  Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

15. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd, w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku, gdyby zakupiony towar nie spełniał wymagań Kupującego będącego Konsumentem, jest on uprawniony do odstąpienia od umowy, w ustawowym terminie 14 dni od daty wydania mu towaru, bez podania przyczyny.

 

§ 5

Płatności

1. W Sklepie internetowym Ritmo Sport istnieje możliwość płatności za towar w następujący sposób:

 1. przelew tradycyjny na konto bankowe,
 2. przelew elektroniczny (za pośrednictwem Dotpay)
 3. płatność kartą (za pośrednictwem Dotpay)

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym na konto) albo na konto podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis Dotpay) zarówno w przypadku płatności przelewem elektronicznym, jak i w przypadku płatności kartą.

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty dostawy. Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości Kupującego na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy podane są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Czas i koszt dostawy”.

4. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi. Kupujący może wyrazić zgodę na stosowanie przez Sprzedającego w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

5. W przypadku, gdy zamówienie zostało opłacone przez Kupującego i zostało ono anulowane (w sytuacji określonej w treści niniejszego Regulaminu) w całości lub w części, Sklep internetowy Ritmo Sport dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w § 9 „Zwrot należności”.

6. W przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem Dotpay (przelew elektroniczny lub płatność kartą), Kupujący po kliknięciu przycisku „Zamów i zapłać” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe – firmy Dotpay. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

 

§ 6

Dostawa

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu internetowego. Towar jest wysyłany na adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep internetowy poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego Ritmo Sport. Jest to orientacyjny czas dostawy. Do czasu podanego na stronach serwisu Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie internetowym.

3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym, jednakże bez wpływu na koszt dostawy wynikający z zawartej umowy pomiędzy stronami.

4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w zamówieniu.

5. W momencie odbioru przesyłki Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest częściowo inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sklep internetowy Ritmo Sport telefonicznie kontaktując się z obsługą Sklepu internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamowany towar należy zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie u Sprzedającego i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego Konsumentem.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 8 niniejszego Regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.

7. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

9. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek o wadze nieprzekraczającej 30 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

10. Jeżeli Kupujący poprzez swoje działania doprowadza do powtarzalnej straty m.in. poprzez nieodbieranie zamówień, Sprzedający zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika oraz adresu IP takiego Kupującego.

 

§ 7

Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupujących będących Konsumentami

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683), Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru, bez podania przyczyny.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres korespondencyjny: Grupa AMP Media Sp. z o.o., Sklep internetowy Ritmo Sport, ul. al. NMP 38a/26, 42 - 200 Częstochowa/ adres poczty elektronicznej: biuro@ritmosport.pl). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep internetowy niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku danych, np. e-mailem na adres podany przez Konsumenta (trwały nośnik danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta). 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia przez Konsumenta, a nie jego otrzymania przez Sklep internetowy). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu (14 dni od daty wydania mu towaru) nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 Kodeksu Cywilnego stosuje się wprost.

4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Konsumentowi w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedającego, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd rzeczą.

7.  W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem sytuacji, o której mowa  w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, to jest z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).

8. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

9. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: Grupa AMP Media Sp. z o.o., Sklep internetowy Ritmo Sport, ul. NMP 38a/26, 42 - 200 Częstochowa w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy (towaru) - zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta – ponosi Konsument.

10. Zwracane towary muszą być kompletne. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 13.

12. Sprzedający oświadcza, iż zwrot płatności, o których mowa w ustępie powyższym (§ 7 ust. 11 Regulaminu) zostanie zrealizowany  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Konsument odstąpił do Sklepu internetowego.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania rzeczy z powrotem od Konsumenta lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedającego wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedający zaoferował Konsumentowi odbiór rzeczy.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

15. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający wystawi Konsumentowi fakturę korygującą, którą odeśle na adres Konsumenta lub drogą elektroniczną na jego adres e-mail.

16. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

17. Zawierając umowę Konsument potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

18. Powyższe uprawnienie do odstąpienia przez Konsumenta od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny w żaden sposób nie uszczupla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 8

Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

 1. jeżeli jest Konsumentem  – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów,
 2. jeżeli jest Przedsiębiorcą – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady  fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informację o tym fakcie listownie na adres Grupa AMP Media Sp. z o.o., Sklep internetowy Ritmo Sport, ul. al. NMP 38a/26, 42 - 200 Częstochowa lub poprzez e-mail na adres biuro@ritmosport.pl lub porozumieć się telefonicznie ze Sklepem internetowym w tej sprawie (pod numerem telefonu: +48 (32) 230 73 09, +48 668 893 511). W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedającego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedający poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem od Kupującego będącego Przedsiębiorcą.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego można składać drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@ritmosport.pl.   

5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego Konsumentem.

6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Kupujący będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia określone w art. 568 § 1-5 Kodeksu Cywilnego, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1 – 2 i art. 564 Kodeksu Cywilnego).

 

§ 9

Zwrot należności

1.    W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep internetowy do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego na rzecz Sklepu, zwrot ten będzie dokonany w następujących terminach:

 1. w przypadku reklamacji - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep,
 2. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy - w terminie określonym w § 7 ust. 11 Regulaminu,
 3. w przypadku anulowania zamówienia - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego anulowania. 

2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. Konsument może wyraźnie się zgodzić na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep internetowy w momencie zwrotu pieniędzy na konto Kupującego. Faktura zostanie wysłana do Kupującego wedle jego wyboru, albo drogą elektroniczną na adres email podany podczas składania zamówienia albo drogą listowną.

 

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego jest Grupa AMP Media Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 38a/26, 42 – 200 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w  Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238276, NIP 6312466125, REGON 240135671, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 170.000,00 zł. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw z tym związanych można skontaktować się z administratorem danych pocztą tradycyjną na adres spółki (ul. NMP 38a/26, 42 – 200 Częstochowa) lub drogą elektroniczną na adres biuro@ritmosport.pl.

2. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych (w tym ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych), z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) oraz zgodnie z Polityką prywatności i Polityką cookies, o których mowa w ust. 3.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://ritmosport.pl/polityka-prywatnosci oraz w Polityce cookies dostępnej pod adresem https://ritmosport.pl/polityka-cookies.

 

§ 11

Zmiana Regulaminu

1. Sklepowi internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności z powodu zmian w prawie, czy też przyczyn organizacyjnych. W takim przypadku:

 1. Użytkownicy, którzy posiadają Konto Użytkownika zostaną poinformowani o planowanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przy rejestracji. Do informacji załączona zostanie treść nowego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika nie wcześniej, niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.
 2. Użytkownicy, którzy posiadają Konto Użytkownika zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu.

2. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o założenie Konta na zasadach określonych w § 2 ust. 7 Regulaminu (ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów).

4. W razie zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

 

§12

Towar spersonalizowany

1. Sprzedający umożliwia zakup niektórych towarów z indywidualnym nadrukiem wykonanym na zamówienie Kupującego (dalej jako: „Towar spersonalizowany”). Towar, przy którym istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku oznaczony jest słowami: „towar spersonalizowany”, „możliwa opcja nadruku”, „nadruk” lub innym podobnym zwrotem.

2. Towar spersonalizowany może zawierać nazwisko (pseudonim) oraz wybrany przez Kupującego numer z przedziału 0-99. Dane do wykonania nadruku należy podać podczas składania zamówienia.

3. Sprzedający zastrzega możliwość anulowania zamówienia w przypadku wskazania przez Kupującego jako treści nadruku: wyrazów obraźliwych, naruszających godność osób trzecich lub powszechnie uznawanych za wulgarne itp.

4. Koszt wykonania nadruku wskazany jest podczas składania zamówienia, a następnie doliczany do ceny sprzedaży towaru.

5. Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dn. 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683, brak jest możliwości odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) w zakresie towaru spersonalizowanego. Produkt z nadrukiem nie podlega również wymianie. 

 

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu internetowego Ritmo Sport, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą.

2. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu internetowego Ritmo Sport towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. B ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) Użytkownik korzystający ze strony Sklepu internetowego Ritmo Sport zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego będącego Przedsiębiorcą nieprawidłowych danych.

5. Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. niekorzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz Sprzedającego.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji,
 2. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu internetowego, co nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji,
 3. wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego,
 4. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji w ramach tych akcji i wyprzedaży.

7. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, Sprzedający prosi o kontakt na adres e-mail: biuro@ritmosport.pl.

8. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

9. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym będącym Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym będącym Przedsiębiorcom zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

10. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR). Może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Konsument może złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platformy ODR - online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i Przedsiębiorców, którzy dążą do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego lub umowy o świadczenie usług.

11. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem internetowym https://ritmosport.pl oraz w wersji pisemnej pod następującym adresem spółki: Grupa AMP Media Sp. z o.o., ul. al. NMP 38a/26, 42 - 200 Częstochowa.

12. Załączniki do niniejszego Regulaminu (https://ritmosport.pl/zwroty):

 1. Wzór odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) ‐ w formacie PDF.
 2. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy ‐ w formacie PDF.