Odstąpienie od umowy

Pobierz PDF Pobierz formularz

Prawo odstąpienia od umowy - pouczenie

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep internetowy Ritmo Sport o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną odpowiednio na adres: Grupa AMP Media Sp. z o.o., Sklep internetowy Ritmo Sport, ul. NMP 38a/26, 42 - 200 Częstochowa lub adres poczty elektronicznej: biuro@ritmosport.pl). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep internetowy niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego).
 2. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep internetowy).
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy Ritmo Sport zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy Ritmo Sport), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy Ritmo Sport został poinformowany przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił do Sklepu internetowego.
 5. Sklep internetowy Ritmo Sport może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: Grupa AMP Media Sp. z o.o., Sklep internetowy Ritmo Sport, ul. NMP 38a/26, 42 - 200 Częstochowa w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Grupa AMP Media Sp. z o.o.. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
 7. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)   zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)   o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.